Puna foto studio

DOBRO DOŠLI NA WEB PUNA FOTO STUDIA

Opći uvjeti poslovanja

# 1
Područje primjene
Na poslovni odnos između Puna d.o.o. i Naručitelja primjenjuju se isključivo niže navedeni uvjeti u verziji koja se objavljuje na Internetu i koja vrijedi u trenutku narudžbe. Ove uvjete poslovanja Naručitelj za potrebe svoje online-narudžbe može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati.
#2
Ugovorni partner
Ugovorni partner Naručitelja je tvrtka Puna d.o.o. s poslovnim sjedištem u Čakovcu. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, dok djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
#3
Sklapanje ugovora
Naručitelj daje narudžbu za izradu digitalnih fotografija, fotoknjiga i foto poklona (u daljnjem tekstu: Roba). Do ugovornog odnosa dolazi kada narudžbu koju je Naručitelj dao putem Interneta, Puna d.o.o. potvrdi porukom o uspješnosti narudžbe (odmah na webu, a zatim i porukom elektronske pošte).
#4
Cijene
Roba se isporučuje po cijenama važećim na dan sklapanja ugovora, a koje su navedene na internet stranici www.puna.hr. Eventualne promjene cijena ne odnose se na već naručene proizvode. Cijene su izražene u Kunama s uključenim PDV-om. Nakon online slanja Vaše narudžbe, dobit ćete e-mail potvrdu narudžbe sa svim detaljima.
#5
Načini plaćanja
Plaćanje se vrši kreditnim karticama American Express, Diners, MasterCard, Visa te debitnim Maestro.
#6
Pravo opoziva, pravo povrata Robe
Naručitelj nema pravo opoziva narudžbe nakon što je Puna d.o.o. potvrdila prihvat, jer se proizvodi izrađuju prema predlošcima i s fotografijama Naručitelja i prilagođavaju njegovim osobnim potrebama.
#7
Pridržaj vlasništva
Roba ostaje u vlasništvu tvrtke Puna d.o.o. sve do potpunog plaćanja sve Robe iz iste narudžbe.
#8
Odgovornost za nedostatke
Naručitelj je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije 3 dana po primitku robe elektronskom poštom na adresu info@puna.hr ili na telefon 040-328-710. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena. Skriveni nedostaci moraju se reklamirati odmah po njihovom otkrivanju u roku od 15 dana. Kod opravdanih reklamacija Puna d.o.o. ponajprije ima pravo na zamjensku isporuku. Ako takva isporuka nije moguća ili ako ona ne uspije Puna d.o.o. će Naručitelju umanjiti ukupni iznos cijene za manjkavu Robu u visini jedinične cijene usluge za određenu vrstu Robe.
#9
Odgovornost
Puna d.o.o. odgovara samo za štete na samoj Robi do trenutka slanja narudžbe. Daljnji zahtjevi Naručitelja s bilo koje pravne osnove su isključeni. Odgovornost za oštećenja ili gubitak datoteka u bazi podataka Naručitelja ili tvrtke Puna d.o.o. kao i gubitak datoteke tijekom elektronskog prijenosa podataka ili prijenosa preko računalnih mreža je isključena. Puna d.o.o. ne jamči za ostala, netehnička svojstva proizvoda koja proizlaze kao rezultat kombinacije ponuđenih opcija i vlastitog materijala Naručitelja (fotografije, tekst), te njegovog subjektivnog izraza u trenutku izrade proizvoda.
#10
Autorska prava, kazneno pravo
Naručitelj sam odgovara za sadržaje prenesenih slikovnih datoteka. Kod svih poslova koji se prenose na tvrtku Puna d.o.o. kao i kod pohranjivanja slikovnih datoteka pretpostavlja se da Naručitelj ima sva potrebna autorska prava, prava na žig i ostala prava. Sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda tih prava snosi sam Naručitelj. Naručitelj davanjem narudžbe jamči da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi, a posebice ne oni propisi koji se odnose na širenje dječje pornografije. Ako Puna d.o.o. sazna za postupanje protivno ovom zajamčenju, odmah će o tome obavijestiti tijela nadležna za kazneni progon.
#11
Mjesto ispunjenja, sudska nadležnost i mjerodavno pravo
Mjesto ispunjenja svih obveza iz ugovornog odnosa je sjedište tvrtke Puna d.o.o. U slučaju pravnih sporova u svezi s ovim poslovnim odnosom primjenjuje se hrvatsko zakonodavstvo.